Landelijke Netwerk Incassopartners

Oplossen vóór Dagvaarden

WocoWijzer streeft naar een landelijk netwerk van Incassopartners die de visie van Woco Wijzer omarmen en dit uiten in hun dienstverlening. Een netwerk van Incassopartners dat werkelijk staat voor het oplossen vóórdat er gedagvaard wordt. Daarmee voorkomen zij zoveel mogelijk dat de schuldenaar de schuld ziet oplopen met extra proceskosten van ruim € 1000.

Het voorkomen van oplopende proces- en executiekosten brengt minder stress voor de schuldenaar en vergroot daarmee de kans op een duurzame oplossing. Daarnaast zetten deze Incassopartners zich ook pro-actief in om samen met de schuldenaar die hulp te krijgen die nodig is om de situatie ‘achter de voordeur’ te stabiliseren. Het eenvoudigweg incasseren van de schuld is weinig duurzaam wanneer er onvoldoende wordt ingezet op de onderliggende oorzaak.

Kaart van Nederland - Landelijk Netwerk Incassopartners - WocoWijzer - het Duurzame Alternatief

Oplossingsgericht Partnerschap

De Visie® richt zich op het partnerschap tussen de schuldeiser en de incassopartner. Een partnerschap dat oplossingsgericht is en waarbij de incassopartner een verlengstuk is van de dienstverlening van de schuldeiser.

Een grote oplossingsbeperkende factor zijn de rente en kosten. Deze vormen vaak kostenstress die de Duurzame Oplossing in de weg staat. Rente en kosten worden daarom zo veel mogelijk voorkomen.

Duurzaam Oplossen zorgt ervoor dat de kans op recidive wordt teruggebracht. Dit wordt bereikt door de oorzaak van de financiële problemen bespreekbaar te maken en in te zetten op het wegnemen ervan.

Snelle incasso staat haaks op de Duurzame Oplossing. De incassopartners spreken vanuit de Visie® dan ook niet over het incasseren, maar over het Oplossen. Altijd met een hoofdletter, omdat het werkelijk Duurzaam Oplossen een vak apart is.

Het Oplossingsgericht Partnerschap beperkt zich niet alleen tot het incasseren van niet betaalde facturen. Het reikt verder, door de gehele keten. Daar waar samenwerking meerwaarde biedt, zal gezamenlijk worden opgetrokken. De trend is dat dit steeds vroeger in de keten plaatsvindt. Een verschuiving van incasso naar het vroeg-signaleren-van-kansen.

Meerjarige Betrokkenheid Incassopartner

Te vaak wordt er door incassopartners van alles beloofd, maar komt dat in de incassopraktijk toch te weinig na. WocoWijzer voorkomt door een meerjarige betrokkenheid bij de Incassopartner dat ook hier sprake is van Commerciële ‘window dressing’.

Naast dat de incassopartner de unieke Visie van WocoWijzer® zal moeten omarmen, is één van de voorwaarden om toe te treden tot het Landelijk Netwerk Incassopartners® dat WocoWijzer meerjarig betrokken blijft bij de incasso organisatie.

Deze meerjarige betrokkenheid vertaalt zich o.a. in het voortdurend sparren met de organisatie, het opstellen van kwartaal analyses volgens een landelijk te benchmarken, waaruit met objectieve indicatoren gemeten wordt in welke mate de Visie van WocoWijzer blijvend wordt vertaald in de geleverde diensten. Deze meerjarige betrokkenheid gaan incassopartners aan voor de duur van ten minste 4 jaar.

Het landelijk Netwerk Incassopartners staat voor het duurzaam en maatschappelijk betrokken oplossen van schulden met zo min mogelijk kostenstress vanuit de unieke Visie van WocoWijzer. Met een uitgestoken hand naar de schuldenaar en oog voor onderliggende oorzaken. Menselijk maatwerk dus.

Uniek Verdienmodel

Vanuit de Visie van WocoWijzer® wordt ingezet op het voorkómen van zoveel mogelijk kosten voor de schuldenaar. Dat beperkt de schuldenstress en werkt een duurzame oplossing in de hand. Het maakt ook dat de opdrachtgever een kleiner kostenrisico draagt. Dit betekent minder afboekingen.

De Visie richt zich voornamelijk op het duurzaam oplossen vóór dagvaarden. Dagvaarden is een no-go! Zo snel mogelijk wèrkelijk persoonlijk contact en de oorzaken van het niet betalen bespreekbaar maken. Inzetten op waar de behoefte licht, van zowel de opdrachtgever als de schuldenaar.

Minder kosten voor de schuldenaar, minder kostenrisico voor de opdrachtgever en een goede verdienste voor de incassopartner bij werkelijk geleverde oplossingen. Kan dat? Kan het dat deze 3 partijen er beter van worden?

WocoWijzer heeft een voor al deze partijen passend verdienmodel ontwikkeld. Duidelijk uitgelegd en doorberekend op 1 A4’tje, zonder kleine lettertjes. Een eerlijk verhaal.

Het verdienmodel rekent met een 25% hoger rendement vóór dagvaarden in vergelijking met de prestatie van je huidige incassopartner. Nieuwsgierig?

WocoWijzer - logo wit